bird
sun

Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2010

  1. Nabór do Z Sz.-P/ Gminnego Przedszkola w Ostrowitem obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Golub – Dobrzyń.
  2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat, w celu realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
  3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2 i pół roku.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor może przyjąć dziecko spoza Gminy Golub – Dobrzyń.

 

 

 

Kryteria rekrutacji dzieci do Przedszkola

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

 

Kryteria ustawowe (równoważność punktów)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci)

100

2.

Niepełnosprawność kandydata

100

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostajaca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona

100

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

100

 

Kryteria samorządowe

1.       

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni  pracują, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub poza rolniczą działalność gospodarczą

80

2.

Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Przedszkola

10

3.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej, w obrębie której znajduje się Przedszkole

9